دستور قضایی برای تکمیل بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس صادر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85220976/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B5%DB%B3%DB%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار