دستور قضایی بررسی حادثه آتش سوزی پالایشگاه بیدبلند صادر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85179791/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF