دستگیری حدود ۳ هزار متخلف با جرم «شروع به شکار» در سال ۱۴۰۲

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85426690/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2