دستگیری سارق اماکن خصوصی با ۱۵ فقره سرقت در شهرستان خنداب

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85194048/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A8