دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پس از یک دهه در موقعیت مناسبی قرار دارند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85163786/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1