دوره‌ آموزش آمران به معروف و ناهیان از مُنکر در دادگستری اصفهان برگزار می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85181677/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86