رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85205981/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF