رئیس قوه قضائیه: در چارچوب قانون موظف به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هستیم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85179468/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81