رئیس قوه قضاییه:به واسطه تجدید اوقات رسیدگی‌ها حقی ضایع نشود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85475589/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%82%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF