رئیس قوه قضاییه: مجازات سنگین در موارد غیرضروری برای محکومان درنظرگرفته نشود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85225750/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار