رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه منصوب شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85161488/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF