رسانه‌ها با بیان روایت اول مانع از سیاه‌نمایی‌های دشمنان شوند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85233676/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار