رسیدگی به اتهامات اکبر طبری ادامه دارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85181202/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF