رشد گزارش‌های ارسالی تخلفات صنفی و تولیدی به تعزیزات حکومتی خوزستان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85238526/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار