رمز ارزها و پرونده‌هایی با شاکیان انبوه

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85391725/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87