روش صدور گواهی انحصار وراثت تغییر کرد/ سهم قوه قضائیه از بودجه‌های سالانه ۴ درصد شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85193412/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C