رویه اشتباه افزایش قیمت‌ها با تغییر سال در کشور اصلاح شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85175706/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF