رییس کل دادگستری کرمان: تحویل داوطلبانه سلاح غیرمجاز ارفاق قانونی در پی‌ دارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85211121/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C