ساخت باغ ویلا بخش کشاورزی خوزستان را تهدید می‌کند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85475345/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF