سخنگوی قوه قضاییه از سمت خود خداحافظی کرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85439910/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF