سخنگوی قوه قضاییه: کادرسازی در تمام لایه‌های سیستم قضا ضروری است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85168906/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C