سرشبکه و تحریک‌کننده اغتشاشات در کرمان دستگیر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85241760/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار