سه فقره قتل در همایش «اصلاح حسینی» در کرمانشاه منجر به سازش شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85180778/%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%AF