سه هزار لیتر سوخت قاچاق در هندیجان کشف شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85179336/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF