سید شهیدان خدمت؛ پرچمدار فسادستیزی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85484861/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C