شاهدانه نیویورک: بازار کشاورزان، به‌روزرسانی مجوز CAURD