شرایط تسهیل انتقال زندانیان ایرانی از ترکیه با حضور مقامات دو کشور بررسی شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85221771/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار