شرایط و حدود بازرسی از مراجع قضایی تعیین شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85163599/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF