شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سند الکترونیک دریافت می‌کنند/فعالیت ۳۵۰۰ نمایندگی خارجی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85444185/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA