شهرداری تهران مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مرتبط با حوادث ناگوار در پایتخت شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85241117/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار