شوراها بر پیشبرد همه امور در حوزه اختیارات خود نظارت کنند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85167835/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF