صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری/ثبت ۵۱۰۰ شکایت در پرونده کوروش کمپانی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85440153/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B5%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87