صدور احکام سنگین برای تتلو

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85482048/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88