صدور اوراق شناسایی برای متهمان پرونده منافقین خلاف قوانین بین‌المللی است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85491677/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C