صدور کیفرخواست برای ۲ کارچاق کن و مدعی نفوذ در دادسرای بندرعباس

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85206030/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3