صفحه غیراخلاقی دوست‌یابی "زرندکراش" در فضای مجازی مسدود شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85181284/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF