ضرب‌الاجل دستگاه قضا برای انتقال ۶۰۰ کانتینر آلوده از بندر شهید رجایی صادر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85160725/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF