ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های با موضوع رانندگی فاقد گواهی‌نامه

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85162040/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87