ضرورت پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونسیتی در به شهادت رساندن فرماندهان ایرانی در سوریه

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85439476/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86