ضعف لوایح وکلا و آراء قضات نشانه نبود مطالعه عمیق در حوزه کاری است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85203251/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C