عزاداری۲۶۳ هیأت در زندان‌های سراسر کشور

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85185212/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DB%B2%DB%B6%DB%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1