عملکرد داشبورد قانونی جدید به شرکای شرکت حقوقی دیدی فوری از تمام فعالیت ها در پرونده ها و همکاران می دهد