غریب‌آبادی: جمهوری اسلامی ایران تجاوز به منافع و امنیت خود را بر نمی‌تابد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85448419/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7