غریب‌آبادی وارد دمشق شد/پیگیری قضایی جنایت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85446829/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C