فرمانده انتظامی اصفهان : آمار "جرائم" در ماه محرم کاهش محسوسی می‌یابد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85181296/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C