فیلم | تخلیه زندان رجایی شهر کرج

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85196904/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC