قانون باید «شفاف»، «واضح» و «جامع» باشد/عدالت جزء با برقراری قانون حکم‌فرما نمی‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85172699/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C