قربانیان تحریم‌ها علیه واضعان و مجریان شکایت کنند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85200961/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF