قوه قضائیه در مبارزه با فساد عزم جدی دارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85182110/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF