قوه قضاییه: هیچ زندانی در ندامتگاه قزلحصارفوت نکرده است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85218181/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار